Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Mihaela Carmen Mozniková – Apartmány Michalka (ďalej len „prevádzkovateľ“) Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, predovšetkým však Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Mihaela Carmen Mozniková – Apartmány Michalka
Dubina 1182
95135 Veľké Zálužie

IČO: 43847846
DIČ: 1078413611

info@donovalyspiezovec.sk
p.Mozníková +421 905351609

Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie cenovej ponuky, dopytu

Zoznam osobných údajov
meno a priezvisko, telefónne číslo, elektronická adresa, adresa trvalého pobytu

Doba poskytnutia súhlasu
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby spracovania ponuky (dopytu), maximálne však 2 roky

Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
Prístup k Vašim osobným údajom má zamestnanec poverený spracovaním cenových ponúk a nakladá s nimi len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na spracovanie ponuky. Osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám a neuskutočňuje sa prenos do tretích krajín.
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Práva dotknutej osoby
dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť údajov, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
Prevádzkovateľ informačného systému prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali elektronicky info@donovalyspiezovec.sk, telefonicky: p.Mozníková +421 905351609, alebo osobne v sídle spoločnosti.